Organisatie

Bestuur & Commissies GC Westerwolde

Het dagelijks bestuur van GC Westerwolde bestaat uit:

Annuska Timmer (secretaris)

Everhard Telkamp (voorzitter)

Rene Peereboom (penningmeester)

Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met vertegenwoordigers van  verschillende commissies te weten:

Ed van den Bunt – Platvorm nieuwe leden

Harry Kroeze – wedstrijdcommissie/baancommissie

Wilt u contact met het bestuur dan kunt u een e-mail sturen naar secretaris@gcwesterwolde.nl

Postadres
Secretariaat; Vossenkamp 173 9675 KE  Winschoten.

Bezoekadres golfbaan
Golfbaan Westerwolde;  Laan van Westerwolde 8, 9541 ZA  Vlagtwedde

————————————————————————————————————————-

Commissies GC Westerwolde

Binnen GC Westerwolde zijn de volgende commissies actief. Op deze pagina lees je de doelstellingen, taakomschrijving en de contactpersonen van de verschillend commissies.

 • Baancommissie
 • Regel en Handicap commissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Technische commissie
 • Platvorm nieuwe leden
 • Sponsorcommissie

Baancommissie
Doelstelling
Het beheren en onderhouden van de Westerwoldebaan op een zodanig niveau dat

 1. de NGF B-status van de baan permanent gegarandeerd is en
 2. de speelkwaliteiten van de baan optimaal aangepast zijn aan de geprogrammeerde
  NGF-competitie- en clubwedstrijden.

Taakomschrijving
Toezien dat de onderhoudswerkzaamheden op basis van het baanbeheerplan door de greenkeepers van het aannemingsbedrijf worden uitgevoerd.
De voorzitter van de baancommissie is de verantwoordelijke functionaris binnen de baancommissie voor het feitelijke beheer en onderhoud van onderstaande onderdelen:

 • de 9-holes golfbaan
 • de puttinggreen en chipfaciliteiten
 • de beplantingen en watergangen
 • de ondergrondse infrastructuur, waaronder kabels, leidingen, rioleringen inclusief
  bemalingsinstallaties, etc.

Neventaken
Naast het reguliere onderhoud, zijn de onderstaande onderdelen aandachtspunten voor de baancommissie:

 • beleidsadvisering aan het bestuur betreffende het gehele golfcomplex, waaronder
  baanaanpassingen
 • het aanleveren van financiële stukken ten behoeve van de jaarbegroting en het
  jaarverslag
 • het plegen van overleg met externe adviseurs
 • het verstrekken van informatie aan leden betreffende de uitvoering van de
  onderhoudswerkzaamheden
 • het opstellen van beheersplannen
 • het opstellen van evaluatieverslagen.

Dhr. A. (Albert) Hemssems (baancommissaris)

De Regel & Handicap commissie 
Taakstelling
Het behartigen van alle taken op het gebied van de Golfregels en het EGA Handicapsysteem en andere taken en verantwoordelijkheden die door het bestuur aan de commissie zijn toegewezen.

Doelgroep
Alle leden en alle commissies van de Golfclub Westerwolde en andere leden of groepen die door het bestuur of de NGF aan de commissie zijn toegewezen.

Taken en bevoegdheden extern

 1. Contacten onderhouden met NGF-commissies en deskundigen over zaken die de
  commissie betreffen.
 2. Contact onderhouden met commissies van zusterclubs over zaken die de commissie
  betreffen.
 3. Contacten onderhouden met de NGF-regiocommissaris over zaken die de commissie
  betreffen.

Taken en bevoegdheden intern
Handicaps
Toezicht houden op en ondersteunen van het clubsecretariaat bij het verwerken en publiceren van de gegevens van het EGA- handicapsysteem van alle leden waarvan de exact handicap door GC Westerwolde wordt bijgehouden, zoals onder andere:

 • het verwerken van de scorekaarten;
 • het verwerken van de wedstrijdresultaten;
 • het verwerken van examenresultaten voor GVB en NGF regelexamens;
 • het verwerken van baanpermissie;
 • het toekennen van clubhandicap en EGA-handicap;
 • het verwerken van de resultaten van de jaarlijkse handicaprevisie;
 • het publiceren van de exact handicaps;
 • het publiceren van tabellen voor het bepalen van de playing handicap;
 • het voorlichten van de leden inzake alle regels welke betrekking hebben op de
  verkrijging en de berekening van handicaps;
 • het verlenen van dispensaties voor het inleveren van scorekaarten over 9 holes en voor de jaarlijkse revisie.

Golfregels

 1. Organiseren van regelinstructie-bijeenkomsten voor leden en ten behoeve van
  commissies.
 2. Samenstellen en afnemen van GVB- en NGF-regelexamens.
 3. Afnemen van regel- en etiquettetesten t.b.v. het golfvaardigheidsbewijs.
 4. Toelichten van de golfregels in het clubblad of op enige andere wijze.
 5. Oplossen van regelproblemen welke zich bij clubwedstrijden hebben voorgedaan of
  welke door leden zijn voorgelegd, dit na eventuele ruggespraak met (eventueel
  externe) terzake deskundigen.
 6. Bijhouden van de “Decisions of the Rules of Golf by the Royal and Ancient Golf Club
  of St. Andrew and the U.S.G.A.”.
 7. Bevorderen van een juist gedrag van de leden van de club, conform de etiquette op
  en rond de baan.
 8. Het publiceren van (tijdelijke) plaatselijke regels.

Algemeen

 1. Geven van richtlijnen aan de wedstrijdcommissie en toezien op de naleving van de
  eisen m.b.t. qualifying wedstrijden.
 2. Adviseren van de wedstrijdcommissie inzake bijzondere voorvallen bij wedstrijden
 3. Geven van richtlijnen aan de baancommissie ten aanzien van meetpunten en de
  plaatsing van teemerken, etc.
 4. Adviseren van de baancommissie t.a.v. (tijdelijke) plaatselijke regels, droppingzones
  en markeringen.
 5. Advies inzake de lay-out van de scorekaart.
 6. Namens de NGF-commissie GVB: benoemen van examinatoren voor het
  praktijkgedeelte van het GVB-examen.
 7. Contacten onderhouden met de hoofdexaminator GVB.
 8. Contacten onderhouden met de mentorencommissie en de marshalcommissie.
 9. Contacten onderhouden met wedstrijd-, baan- en jeugdcommissie.

Baanpermissie
In werking houden van een systeem van mentoren waarmee beginnende leden worden begeleid tot de zogenaamde baanpermissie en andere nieuwe leden worden geïntroduceerd in de golfclub.

Verantwoording
De commissie legt jaarlijks en tussentijds op ieder gewenst moment financiële verantwoording af aan het bestuur. De commissie biedt jaarlijks een verslag aan aan het bestuur.

De commissie Regel & Handicap bestaat  momenteel uit:

Dhr. J. (Jan) Smid (Regel)
Dhr. H. (Harry) Huls (Handicap)

Wedstrijdcommissie

Doelstelling
Het, met inachtneming van de NGF-richtlijnen, organiseren en leiden van wedstrijden voor leden van de Golfclub Westerwolde.

Taken van de wedstrijdcommissie

 • Opstellen van de wedstrijdkalender
 • Opstellen van het wedstrijdreglement
 • Rooster van dienst voor wedstrijdleiding opstellen
 • Contacten onderhouden met andere ter zake doende commissies
 • De commissie doet jaarlijks schriftelijk verslag aan het bestuur, inclusief een financieel verslag.

De wedstrijdcommissie bestaat momenteel uit:
Dhr. E.( Eddy) Opheikens (penningmeester/alg. wedstrijdleider)
Dhr. H. (Henk) Boltjes (alg. wedstrijdleider/ herenmiddag)
Dhr. H (Harry) Kroeze  ( algemene wedstrijdleider )
Mevr. M( Mieke) van Goor  ( algemene wedstrijdleider, Madammen )

Technische commissie

Doel
o
rganisatorische ondersteuning aan de competitieteams

Taken

 • het samenstellen van de competitieteams;
 • contact met de competitieleiding van de NGF
 • het organiseren van trainingen voor competitiespelers
 • het bewaken en zo mogelijk verbeteren van het spelniveau i.s.m. de clubpro
 • contact onderhouden met de baancommissie over de baan m.b.t.
  competitiewedstrijden

De technische commissie bestaat momenteel uit:
competitiecoördinator : Dhr. Niek Veenstra
Dhr. E.G.(Edwin) Wiebrands

Platvorm nieuwe leden

Doelstelling:
Het werven en het begeleiden van nieuwe leden.

Met een actieve groep vrijwilligers organiseert het platvorm periodiek kennismakingsclinics waarin een ieder deel kan nemen en kennis kan maken met de golfsport.

Ed van de Bunt is de kartrekken van deze commissie. Hij is te benaderen via ehbunt@ziggo.nl

Sponsorcommissie

Doelstelling
Het werven van nieuwe sponsors, het organiseren van een sponsordag en het beheren van de sponsoruitingen op en langs de baan.

De sponsorcommissie bestaat sinds juli 2021 uit Arjan Knaapen en Annuska Timmer. Recent is het sponsormenu geupdate.

Wilt u contact met de sponsorcommissie stuur dan een mail naar secretaris@gcwesterwolde.nl

 

Geef een antwoord