Commissies

Commissies GC Westerwolde

Baancommissie
Doelstelling: Het beheren en onderhouden van de Westerwoldebaan op een zodanig niveau dat
1. de NGF B-status van de baan permanent gegarandeerd is en
2. de speelkwaliteiten van de baan optimaal aangepast zijn aan de geprogrammeerde
NGF-competitie- en clubwedstrijden.

Taakomschrijving: Toezien dat de onderhoudswerkzaamheden op basis van het baanbeheerplan door de greenkeepers van het aannemingsbedrijf worden uitgevoerd.

De voorzitter van de baancommissie is de verantwoordelijke functionaris binnen de baancommissie voor het feitelijke beheer en onderhoud van onderstaande onderdelen:
– de 9-holes golfbaan
– de puttinggreen en chipfaciliteiten
– de beplantingen en watergangen
– de ondergrondse infrastructuur, waaronder kabels, leidingen, rioleringen inclusief
bemalingsinstallaties, etc.

Neventaken: Naast het reguliere onderhoud, zijn de onderstaande onderdelen aandachtspunten voor de baancommissie.
– beleidsadvisering aan het bestuur betreffende het gehele golfcomplex, waaronder
baanaanpassingen
– het aanleveren van financiele stukken ten behoeve van de jaarbegroting en het
jaarverslag
– het plegen van overleg met externe adviseurs
– het verstrekken van informatie aan leden betreffende de uitvoering van de
onderhoudswerkzaamheden
– het opstellen van beheersplannen
– het opstellen van evaluatieverslagen.

Dhr. A. (Albert) Hemssems (baancommissaris)

De commissie Regel & Handicap
Taakstelling: Het behartigen van alle taken op het gebied van de Golfregels en het EGA Handicapsysteem en andere taken en verantwoordelijkheden die door het bestuur aan de commissie zijn toegewezen.

Doelgroep: Alle leden en alle commissies van de Golfclub Westerwolde en andere leden of groepen die door het bestuur of de NGF aan de commissie zijn toegewezen.

Taken en bevoegdheden:
 Extern
1. Contacten onderhouden met NGF-commissies en deskundigen over zaken die de
commissie betreffen.
2. Contact onderhouden met commissies van zusterclubs over zaken die de commissie
betreffen.
3. Contacten onderhouden met de NGF-regiocommissaris over zaken die de commissie
betreffen.

Intern

Handicaps

Toezicht houden op en ondersteunen van het clubsecretariaat bij het verwerken en publiceren van de gegevens van het EGA- handicapsysteem van alle leden waarvan de exact handicap door GC Westerwolde wordt bijgehouden, zoals onder andere:
– het verwerken van de scorekaarten
– het verwerken van de wedstrijdresultaten
– het verwerken van examenresultaten voor GVB en NGF     Regelexamens
– het verwerken van baanpermissie
– het toekennen van clubhandicap en EGA-handicap
– het verwerken van de resultaten van de jaarlijkse handicaprevisie
– het publiceren van de exact handicaps
– het publiceren van tabellen voor het bepalen van de playing handicap.
– het voorlichten van de leden inzake alle regels welke betrekking hebben op de
verkrijging en de berekening van handicaps.
– het verlenen van dispensaties voor het inleveren van scorekaarten over 9 holes en voor
de jaarlijkse revisie.

Golfregels
1. Organiseren van regelinstructie-bijeenkomsten voor leden en ten behoeve van
commissies.
2. Samenstellen en afnemen van GVB- en NGF-regelexamens.
3. Afnemen van regel- en etiquettetesten t.b.v. het golfvaardigheidsbewijs.
4. Toelichten van de golfregels in het clubblad of op enige andere wijze.
5. Oplossen van regelproblemen welke zich bij clubwedstrijden hebben voorgedaan of
welke door leden zijn voorgelegd, dit na eventuele ruggespraak met (eventueel
externe) terzake deskundigen.
5. Bijhouden van de “Decisions of the Rules of Golf by the Royal and Ancient Golf Club
of St. Andrew and the U.S.G.A.”.
6. Bevorderen van een juist gedrag van de leden van de club, conform de etiquette op
en rond de baan.
7. het publiceren van (tijdelijke) plaatselijke regels.

Algemeen
1. Geven van richtlijnen aan de wedstrijdcommissie en toezien op de naleving van de
eisen m.b.t. qualifying wedstrijden.
2. Adviseren van de wedstrijdcommissie inzake bijzondere voorvallen bij wedstrijden.
3. Geven van richtlijnen aan de baancommissie ten aanzien van meetpunten en de
plaatsing van teemerken, etc.
4. Adviseren van de baancommissie t.a.v. (tijdelijke) plaatselijke regels, droppingzones
en markeringen.
5. Advies inzake de lay-out van de scorekaart.
6. Namens de NGF-commissie GVB: benoemen van examinatoren voor het
praktijkgedeelte van het GVB-examen.
7. Contacten onderhouden met de hoofdexaminator GVB.
8. Contacten onderhouden met de mentorencommissie en de marshalcommissie.
9. Contacten onderhouden met wedstrijd-, baan- en jeugdcommissie.

Baanpermissie
In werking houden van een systeem van mentoren waarmee beginnende leden worden begeleid tot de zogenaamde baanpermissie en andere nieuwe leden worden geïntroduceerd in de golfclub.

Verantwoording
De commissie legt jaarlijks en tussentijds op ieder gewenst moment financiële verantwoording af aan het bestuur. De commissie biedt jaarlijks een verslag aan aan het bestuur.

De commissie Regel & Handicap bestaat  momenteel uit:

Dhr. J. (Jan) Smid (Regel)
Mw. J. (Jenneke) Weber (Regel)
Dhr. H. (Harry) Huls (Handicap)
contact: hr@gcwesterwolde.nl

Wedstrijdcommissie
Doel: Het, met inachtneming van de NGF-richtlijnen, organiseren en leiden van wedstrijden voor leden van de Golfclub Westerwolde.

Taken van de wedstrijdcommissie:
– Opstellen van de wedstrijdkalender
– Opstellen van het wedstrijdreglement
– Rooster van dienst voor wedstrijdleiding opstellen
– Contacten onderhouden met andere ter zake doende commissies
– De commissie doet jaarlijks schriftelijk verslag aan het bestuur, inclusief een financieel
verslag.

De wedstrijdcommissie bestaat momenteel uit:
Dhr. E.( Eddy) Opheikens (penningmeester/alg. wedstrijdleider)
Dhr. H. (Henk) Boltjes (alg. wedstrijdleider/ herenmiddag)
Dhr. H (Harry) Kroeze  ( algemene wedstrijdleider )                                                                                    Mevr. M( Mieke) van Goor  ( algemene wedstrijdleider, Madammen )

 

 

Technische commissie

Doel: organisatorische ondersteuning aan de competitieteams

Taken:
– het samenstellen van de competitieteams
– contact met de competitieleiding van de NGF
– het organiseren van trainingen voor competitiespelers
– het bewaken en zo mogelijk verbeteren van het spelniveau i.s.m. de clubpro
– contact onderhouden met de baancommissie over de baan m.b.t.
competitiewedstrijden

De technische commissie bestaat momenteel uit:
competitiecoördinator : Dhr. Niek Veenstra
Dhr. E.G.(Edwin) Wiebrands
Communicatiecommissie

De communicatiecommissie wordt vooraf ingeschakeld bij alle uitingen waarin bestuur of commissies zich begeven op het gebied van in- en externe communicatie.

Commissie ledenbestand

Sinds 2011 heeft de GC Westerwolde een commissie ledenbestand. De  commissie houdt zich voornamelijk bezig met ledenwerving. Voor onze golfclub is het van belang een constant en ‘gezond’ ledenbestand te hebben. Dat houdt in dat leden die stoppen of vertrekken door nieuwe leden vervangen worden. We willen dit bereiken met diverse activiteiten, zoals:
– Open golfdagen
– Inloopdagen
–  Kandidaat-leden benaderen
–  Wedstrijden organiseren voor nieuwe leden
–  Clinics
–  Regionale promotie (bv. op Fairs)
–  Nieuwe leden begeleiden naar hun Golfvaardigheidsbewijs (GVB)